Alle nyheder

UFDS har netop afholdt årets generalforsamling, hvor formand Lars Henneberg, der i øvrigt blev genvalgt, kunne berette om et godt år for forbundet. Udviklingen har således været positiv på en række områder, såvel finansielt som på skadesfronten.

Tirsdag 23. april 2024 var det tid til årets generalforsamling i Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart, vanen tro med Danske Rederiers mødelokaler på Amaliegade som den fysiske ramme, hvor en fuldtallig bestyrelse og direktør Jacob Munch havde selskab af en stribe onlinedeltagere.

Mødet startede med en præsentation af de nye delegerede, Regional Head of Legal Helle Collet fra Svitzer, Legal Counsel Jette Hulgaard fra Esvagt, CEO Rasmus Normann Andersen fra JD Crafts og Legal Counsel Charlotte Gjerrild fra BW Group.

Derefter tog formand Lars Henneberg ordet for at fremlægge sin beretning, som han indledte med at konkludere, at 2023 var et godt år for UFDS på flere fronter.

»Først og fremmest har vi leveret et godt resultat, hvilket har givet mere plads til den strategiske udvikling af organisationen. Samtidig er udviklingen på skadesfronten også positiv,« sagde formanden.

Antallet af skadesanmeldelser er således tilbage på et normalt niveau efter de ’kunstigt lave’ tal under coronapandemien. Det skal ses i relation til, at antallet af forhyringsdage er støt stigende, hvilket alt i alt betyder, at antallet af skader målt i forhold til hvor mange timer, der bliver arbejdet, er faldende.

»Det vidner jo om en fortsat forbedring af sikkerheden og arbejdsmiljøet til søs, hvilket forstærker den udvikling, vi også så sidste år. Det er positivt for alle parter, og en win-win specielt for de søfarende og selvfølgelig også rederierne,« sagde Lars Henneberg.

 

Positiv resultatudvikling

Herefter præsenterede Lars Henneberg resultatet for regnskabsåret 2023, som lyder på et overskud på 42,1 millioner kroner, et fint fremskridt fra sidste års plus på 8,9 millioner. Kapitalkravet på 123,6 millioner kroner er stort set uændret i forhold til 2022.

Investeringsafkastet for 2023 lyder på 40,1 millioner kroner, en klar forbedring oven på sidste års tab på næsten 107 millioner. Herfra skal dog trækkes forrentning/kursregulering af hensættelser på -30,4 millioner kroner.

UFDS’ egenkapital udgør 202,1 millioner kroner, hvortil kommer supplerende kapital på 48 millioner samt en fortjenstmargin på 11 millioner kroner. Solvensdækningen er på 211 procent, hvilket er tilfredsstillende i forhold til målsætningen på 200 procent.

Den endelige præmie for 2023 er fastsat til 21 kroner pr. forhyringsdag med et release call på 15 procent. For 2024 er præmien foreløbig fastsat til 22 kroner, hvor den lille stigning skal dække en forventet stigning i kapitalkravet.

»Resultatudviklingen er positiv, vores grundpræmieniveau dækker skader, drift og fortjenstmargin, og presset på kapitalgrundlaget er lettet, selvom hensættelserne fortsat er høje. Vi forventer derfor et positivt resultat for 2024, men størrelsen afhænger meget af skadesudviklingen og de finansielle markeder,« sagde Lars Henneberg.

I lighed med sidste år oplever vi stadig, at den langsomme sagsbehandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er med til at øge erstatningshensættelserne, men med de vedtagende ændringer i arbejdsskadesikringsloven in mente ser vi en positiv tendens tegne sig.

Afslutningsvis blev årsrapporten godkendt uden indvendinger, hvorefter der var valg til bestyrelsen. Som følge af vedtægterne er alle menige medlemmer på valg hvert år, og her modtog alle genvalg. Det samme gjorde formand Lars Henneberg, ligesom KPMG blev genvalgt som ekstern revisor.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én