For søfarende

Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, og din skade bliver anerkendt som en arbejdsskade af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan du have ret til erstatning. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som træffer afgørelse angående en eventuel erstatning for arbejdsskade. Læs mere hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.


Brilleskade

Du kan få dækket udgifter til nye briller eller kontaktlinser, hvis de bliver beskadiget i forbindelse med dit arbejde. I henhold til gældende regler i 2021, bliver ødelagt brillestel refunderet med 1.200 kr. Udgiften til nye glas af samme kvalitet bliver dækket fuldt ud.

Brillestel, som er under ét år gamle, bliver betragtet som nye og bliver dækket fuldt ud i forhold til nypris. Dette kræver dog, at vi modtager bevis for, at brillestellet er under ét år gammelt. Hvis du ikke er enig i vores vurdering, kan du bede os om at sende sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for en endelig afgørelse.

Tandskade

Du kan få dækket udgifterne til tandbehandling, hvis du får en tandskade i forbindelse med dit arbejde. Når vi har modtaget anmeldelsen, sender vi dig en tanderklæring, som din tandlæge skal udfylde og returnere til os. På baggrund af tanderklæringen godkender eller afviser vi behandlingen. Dækningsomfanget kan afhænge af forudbestående skader og pleje.

Hvis du ikke er dansk statsborger, eller er ude at sejle internationalt, kan du henvende dig til en tandlæge, som sender os et prisoverslag for behandlingen på mail. Vi vender så hurtigt tilbage med et eventuelt tilsagn. Hvis du ikke er enig i vores vurdering, kan du bede os om at sende sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for en endelig afgørelse, hvis vi ikke dækker fuldt ud.


Varigt mén

Ved en anerkendt arbejdsskade, der giver dig varige mén, kan du få en godtgørelse. Det kan du få på grund af gener, der påvirker din daglige livsførelse. Du kan ikke få godtgørelse for midlertidige gener forbundet med skaden, og du skal have et varigt mén på mindst 5% for at få en godtgørelse. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bruger som udgangspunkt deres vejledende mén-tabel ved fastsættelse af det varige mén.


Tab af erhvervsevne

Du kan have ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis din arbejdsskade har forringet dine muligheder for at arbejde og tjene penge. Dine muligheder for at tjene penge ved arbejde skal være varigt nedsat, for at du kan være berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningens størrelse afhænger blandt andet af alder og indtægt før og efter skaden.

Hvis du efter arbejdsskaden kan vende tilbage til dit arbejde, eller et andet arbejde, hvor du kan tjene det samme som før skaden, er du ikke berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne.

Dit tab af erhvervsevne skal være mindst 15%, for at du får erstatning. Erstatning for tab af erhvervsevne kan komme til udbetaling som en midlertidig eller endelig erstatning.

Du kan få en midlertidig erstatning, hvis det er sikkert, at du ikke kan vende tilbage til dit arbejde, men at dine muligheder for at tjene penge ved arbejde enten ikke er helt afklarede, eller du i en periode skal uddannes til at kunne lave noget andet. Det kan for eksempel være, hvis du får sygedagpenge eller er kommet i revalidering eller får flexydelse. Den midlertidige erstatning vil som regel stoppe eller ændres, når din situation ændrer sig. Der betales skat af en midlertidig erstatning.

Tab af erhvervsevne fortsat

Du kan få en endelig erstatning, når dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet er afklarede. Det gælder også, hvis det viser sig, at du ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan for eksempel være, hvis du får et andet arbejde med mindre løn, hvis du får et fleksjob, eller hvis du får førtidspension.

Hvis den endelige erstatning er mindre end 50 procent, vil der blive truffet afgørelse om, at du berettiget til et engangsbeløb. Beløbet er skattefrit. Hvis den endelige erstatning er større end 50 procent, vil der blive truffet afgørelse om, at du er berettiget til en månedlig ydelse. Du kan anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at få op til 50 procent af den endelige erstatning udbetalt som et engangsbeløb. Engangsbeløbet er skattefrit. Den resterende del af erstatningen bliver udbetalt som en månedlig skattepligtig ydelse.

Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at underrette Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis dine forhold ændrer sig. Det kan for eksempel være, hvis du skifter arbejde, fleksjob, eller vender tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid.


Dødsfald

Efterladt ægtefælle, samlever eller registreret partner har ret til et skattefrit overgangsbeløb. I 2021 er beløbet på 177.000 kr., og det bliver reguleret hvert år. Der kan også udbetales erstatning for tab af forsørger, hvis den efterladtes familie har været forsørget af afdøde. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer erstatningen ud fra: Efterladtes alder, helbred, uddannelse, arbejde, lønforhold, boligudgifter og andre økonomiske forhold. Efterladte børn bliver kompenseret separat.


Behandlingsudgifter

Hvis du kommer ud for en ulykke i forbindelse med dit arbejde, og din skade bliver anerkendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, har du mulighed for at få visse behandlings- og transportudgifter dækket af forsikringen. Du kan læse mere om dækning af behandlingsudgifter her.

Det tilrådes dog at indhente et forhåndstilsagn hos os førend en eventuel behandling igangsættes.


Hvad der ikke godtgøres

I henhold til arbejdsskadesikringsloven ydes der ikke godtgørelse for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én