For rederier

Hvis en medarbejder kommer ud for en arbejdsskade ombord på et fartøj, kan den skadeslidte få udbetalt erstatning af UFDS. Det er vigtigt, at rederiet anmelder skaden i henhold til forpligtelserne som arbejdsgiver. Hvis man er i tvivl, om en hændelse kan kategoriseres som en arbejdsskade, kan man altid henvende sig til UFDS. Vi følger altid Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings regler.

Brilleskade

Udgifter til nye briller eller kontaktlinser, der bliver beskadiget i forbindelse med arbejdet, refunderes af UFDS. I henhold til gældende regler i 2021, bliver ødelagt brillestel refunderet med 1.200 kr. Udgiften til nye glas af samme kvalitet bliver dækket fuldt ud. Brillestel som er under ét år gamle bliver betragtet som nye og bliver dækket fuldt ud i forhold til nypris. Dette kræver dog, at vi modtager bevis for, at brillestellet er under ét år gammelt.


Tandskade

Udgifter til tandbehandling, hvis der opstår en tandskade i forbindelse med arbejdet, refunderes af UFDS. Når vi har modtaget anmeldelsen, sender vi skadelidte en tanderklæring, som tandlægen skal udfylde og returnere til os. På baggrund af tanderklæringen godkender eller afviser vi behandlingen. Når det drejer sig om udlændinge, beder vi om et overslag over tandbehandlingen, hvis den er omfattende.

Gå til blanketter


Varigt mén

Ved en anerkendt arbejdsskade, der giver varige mén, gives en godtgørelse på grund af gener, der påvirker skadelidtes daglige livsførelse. Der gives ikke godtgørelse for midlertidige gener forbundet med skaden, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal fastsætte en vurderet invaliditet på mindst 5%, for at der udbetales en godtgørelse.


Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne betyder, at skadelidtes arbejdsskade har forringet vedkommendes muligheder for at arbejde. Erstatningens størrelse afhænger af alder samt indtægt før skaden. Tab af erhvervsevne skal være mindst 15%. Efter tidspunktet for pension bliver der ikke udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne.

Dødsfald

Efterladt ægtefælle, samlever eller registreret partner har ret til et skattefrit overgangsbeløb. I 2021 er beløbet på 177.000 kr., og det bliver reguleret hvert år. Der kan også udbetales erstatning for tab af forsørger, hvis den efterladtes familie har været forsørget af afdøde. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer erstatningen ud fra: Efterladtes alder, børn, helbred, uddannelse, arbejde, lønforhold, boligudgifter og andre økonomiske forhold. Efterladte børn bliver kompenseret separat.


Behandlingsudgifter

De første 18 uger efter ulykken refunderes eventuelle behandlingsudgifter af Søfartsstyrelsen. Efter de 18 uger, og hvis skaden anerkendes som en arbejdsskade af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, er der mulighed for at få visse behandlings- og transportudgifter dækket af UFDS. Du kan læse mere om dækning af behandlingsudgifter her.

Det tilrådes dog at indhente et forhåndstilsagn enten hos UFDS eller hos Arbejdsmarkedets Erhverssikring førend en eventuel behandling igangsættes.


Hvad der ikke godtgøres

I henhold til arbejdsskadesikringsloven ydes der ikke godtgørelse for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste. Behandling på privathospital og klinikker er ikke omfattet, med mindre der er tale om behandling, som ikke findes på et offentligt hospital, skadelidte opholder sig uden for landets grænser, eller hvis skadelidte ikke er dansk statsborger og skal i behandling i hjemlandet.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én