UFDS indhenter, registrerer og videregiver dine personoplysninger iht. lov om arbejdsskadesikring (LBK nr. 216 af 27/02/2107) med tilhørende bekendtgørelser eller lov om arbejdsskadesikring i Grønland (LBK nr. 75 af 16/01/2017) med tilhørende bekendtgørelser.

Alle dine personoplysninger behandles fortroligt og i henhold til Lov om behandling af personoplysninger (Lov 2000-05-31 nr. 429) og Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger (Anordning nr. 1238 af 14/10/2016)

1. Registrering
Vi registrerer oplysninger om dig, så vi kan finde din sag i vores systemer, kontakte dig og identificere dig samt foretage en vurdering af din sag, herunder om du har ret til refusion af udgifter og om din sag skal sendes til behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vi registrerer oplysninger så som navn, adresse, cpr.nr., mail, telefonnummer samt oplysninger om skaden og helbredsmæssige oplysninger.

De indsamlede oplysninger registreres i UFDS med henblik på administration, rådgivning og behandling af din sag.

2. Indhentning af oplysninger
Vi modtager personoplysninger om dig, når vi modtager anmeldelsen fra din arbejdsgiver. Herefter sender vi som regel et spørgeskema til dig, hvor du selv giver os en række oplysninger.

Hvis vi har brug for flere oplysninger, f.eks. fra læger, tandlæger eller andre, beder vi dig om fuldmagt inden vi indhenter disse oplysninger. Oplysningerne sendes enten videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der tager stilling til dit krav, eller bruges af UFDS til at afgøre om du er berettiget til dækning efter lov om arbejdsskadesikring.

Vi beder kun læger, tandlæger og andre parter om de oplysninger, vi specifikt skal bruge til behandlingen af din sag.

UFDS registrerer oplysninger fra det Centrale Personregister med henblik på opdatering af adresseoplysninger.

3. Opbevaring og sletning
UFDS opbevarer identificerbare personoplysninger om dig, så længe der er et sagligt formål med opbevaringen. Herefter slettes oplysningerne.

4. Videregivelse af oplysninger om dig
Som udgangspunkt giver UFDS ikke personoplysninger videre, da vi i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt.

UFDS kan være forpligtet til at videregive personoplysningerne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i henhold til Lov om arbejdsskadesikring med tilhørende bekendtgørelser.

I tilfælde af svindel vil UFDS videregive personoplysninger til politiet i forbindelse med anmeldelse af sagen.

5. Ændring af eventuelle urigtige personoplysninger samt adgang til kopi af personoplysninger
Du kan altid få oplyst, hvilke personoplysninger UFDS har registreret om dig, og hvilke personoplysninger vi videregiver.

Du har også ret til at få ændret eller slettet eventuelle urigtige personoplysninger. Du kan også altid få oplyst, hvad dit samtykke dækker.

Du kan henvende dig til:
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart
Amaliegade 33 B, 2.
1256 København K

Eller skrive en mail til:
skade@ufds.dk

6. Klage over UFDS’ behandling af oplysninger
Hvis du er utilfreds med UFDS’ behandling af dine oplysninger, kan du klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Sidst revideret 8. maj 2017

Foto: Finn Salomon Nielsen

Foto: Finn Salomon Nielsen