Erstatning

Hvis en medarbejder kommer til skade ombord på et fartøj, kan den skadeslidte få udbetalt erstatning af UFDS. Det er vigtigt, at rederiet anmelder skaden i henhold til forpligtelserne som arbejdsgiver. Hvis man er i tvivl, om en hændelse kan kategoriseres som en arbejdsskade, kan man altid henvende sig til UFDS. Vi følger altid Arbejdsskadestyrelsens regler.

Medarbejderne har følgende erstatningsmuligheder:

Brilleskade

Udgifter til nye briller eller kontaktlinser, der bliver beskadiget i forbindelse med arbejdet refunderes af UFDS. I henhold til gældende regler i 2016, bliver ødelagt brillestel refunderet med 1.110 kr. Udgiften til nye glas af samme kvalitet bliver dækket fuldt ud. Brillestel som er under ét år gamle bliver betragtet som nye og bliver dækket fuldt ud i forhold til nypris. Dette kræver dog at vi modtager bevis for at brillestellet er under ét år gamle.

Tandskade

Udgifterne til tandbehandling, hvis der opstår en tandskade i forbindelse med arbejdet. Når vi har modtaget anmeldelsen, sender vi skadelidte en tanderklæring, som tandlægen skal udfylde og returnere til os. På baggrund af tanderklæringen hhv. godkender eller afviser vi behandlingen. Når det drejer sig om udlændinge beder vi om et overslag over tandbehandlingen, hvis den er omfattende. Tandlægeerklæring.

Varigt men

Ved en anerkendt arbejdsskade, der giver varige mén, gives en godtgørelse på grund af gener, der påvirker skadelidtes daglige livsførelse. Der gives ikke godtgørelse for midlertidige gener forbundet med skaden og Arbejdsskadestyrelsen skal fastsætte en vurderet invaliditet på mindst 5% for at der udbetales en godtgørelse.

Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne betyder, at skadelidtes arbejdsskade har forringet vedkommendes muligheder for at arbejde. Erstatningens størrelse afhænger af alder samt indtægt før skaden. Tab af erhvervsevne skal være mindst 15%. Efter det fyldte 67 år, bliver der ikke udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne.

 

For reddere erstatning

Dødsfald

Efterladt ægtefælle, samlever eller registreret partner har ret til et skattefrit overgangsbeløb. I 2016 er beløbet på 158.500 kr., og det bliver reguleret hvert år. Der kan også udbetales erstatning for tab af forsørger, hvis den efterladtes familie har været forsørget af afdøde. Arbejdsskadesstyrelsen vurderer erstatningen ud fra: efterladtes alder, børn, helbred, uddannelse, arbejde, lønforhold, boligudgifter og andre økonomiske forhold. Efterladte børn bliver kompenseret separat.

Behandlingsudgifter

De første 18 uger efter ulykken refunderes eventuelle behandlingsudgifter af Søfartsstyrelsen. Efter de 18 uger og hvis skaden anerkendes som en arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen, er der mulighed for at få visse behandlings- og transportudgifter dækket af UFDS. Du kan læse mere om dækning af behandlingsudgifter her.

Det tilrådes dog at indhente et forhåndstilsagn enten hos UFDS eller hos Arbejdsskadestyrelsen førend en eventuel behandling igangsættes.

Hvad der ikke godtgøres

I henhold til arbejdsskadesikringsloven ydes der ikke godtgørelse for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste. Behandling på privathospital og klinikker er ikke omfattet, med mindre der er tale om behandling, som ikke findes på et offentligt hospital, skadelidte opholder sig uden for landets grænser, eller hvis skadelidte ikke er dansk statsborger og skal i behandling i hjemlandet.